Coaching / trening indywidualny

 

Oferta skierowana do pracowników, którzy napotkali w swojej karierze zawodowej sytuacje, w których potrzebują obiektywnego spojrzenia na przyczyny zachowań w relacjach ze współpracownikami oraz nabycia konkretnych umiejętności pokonywania zaistniałych trudności. Warsztat treningowy opieram głównie na zasadach nurtu poznawczo – behawioralnego w psychologii. Podejście to zakłada ścisły związek między myślami a emocjami. Zniekształcenia poznawcze spostrzegania siebie czy ludzi mogą powodować negatywne emocje, które z kolei uniemożliwiają satysfakcjonujące funkcjonowanie społeczne. Celem coachingu jest weryfikacja tych poznawczych zniekształceń i zmiana dotychczasowych sposobów radzenia sobie na bardziej skuteczne.

Korzyści jakie szczególnie chwalą sobie uczestnicy tych zajęć to:

 nabycie praktycznych umiejętności eliminowania negatywnych emocji podczas np. wystąpień publicznych, czy w rozmowach ze współpracownikami.

  zastosowania technik wywierania wpływu na współpracowników w procesie np. negocjacji czy prezentacji handlowej;

  nabycie umiejętności komunikowania się w sposób, który eliminuje konflikty a motywuje do współpracy i współodpowiedzialności za wynik;

  nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem pracowników, szczególnie delegowania uprawnień czy stosowania konstruktywnej pochwały czy krytyki;

  wzrost umiejętności organizowania pracy własnej czy zespołu;

  przełamywania barier w relacjach interpersonalnych;

  nabycie umiejętności bardzo skutecznego przeciwdziałania objawom syndromu wypalenia zawodowego lub pracoholizmu.