Badanie potencjału zawodowego (predyspozycji osobowościowych)

 

Dzięki swojej specjalizacji i chyba już dochodzącej do tysiąca przeprowadzonych osobiście rekrutacji, dysponuję narzędziami i wiedzą umożliwiającymi bardzo trafne określenie potencjału zawodowego i rozwojowego pracowników i kandydatów do pracy, czy też pracowników przygotowywanych do awansów.

Uwzględniając potrzeby stanowiska, przeprowadzam badanie kandydata czy pracownika w oparciu o badanie predyspozycji osobowościowych testami klinicznymi, a także o wywiad stanowiskowy i analizę psychografologiczną pisma (Posiadam dyplom ukończenia szkolenia I i II stopienia w zakresie podstaw oceny predyspozycji intelektualnych i zawodowych człowieka na podstawie odręcznego pisma Polskiego Stowarzyszenia Grafologów we Wrocławiu). Uwzględniając oczekiwania Klienta, podczas przeprowadzanego badania przeprowadzam szczegółowy wywiad z kandydatem na temat jego sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach zawodowych, wymagających np. predyspozycji przywódczych czy handlowych, następnie  badam osiowe cechy osobowości testami klinicznymi sporządzam opis predyspozycji osobowościowych i menedżerskich kandydata, wraz z moimi rekomendacjami. Klient otrzymuje raport zawierający informacje na temat tego, jak cechy osobowości, temperamentu, umiejętności komunikacji i umiejętności menedżerskie czy handlowe odpowiadają oczekiwaniom organizacji i jakie dany kandydat czy pracownik posiada zasoby do dalszego rozwoju.

Czasami przeprowadzam badanie większej ilości pracowników w ramach często praktykowanych metod:

 Assessment Center – metoda pozwalająca właściwie zdefiniować wymagania stanowiska, określić kluczowe kompetencje pożądane na danym stanowisku i ocenić potencjał pracowników na podstawie badań psychometrycznych i obiektywnie zaobserwowanych zachowań badanego pracowników podczas wykonywanych przez nich celowo dobranych zadań indywidualnych i zespołowych.

 Development Center – metoda identyfikująca aktualny poziom kompetencji pracowników w procesie wykonywania przez nich celowo dobranych zadań i ocenie poziomu ewaluacji tych umiejętności podczas badania. Na podstawie tego badania określam jasną, konkretną ścieżkę rozwoju kompetencji danego pracownika, co znacząco wpływa na wzrost jego motywacji do pracy w danej organizacji.

Korzyści dla Klienta z przeprowadzonych projektów:

  efektywne wykorzystanie potencjału pracowników zgodnej z ich predyspozycjami i potrzebami organizacji

  podniesienie efektywności środków zainwestowanych w szkolenia, gdyż dotyczyć będą tylko tych zagadnień, które potrzebne są organizacji i znajdują się w kręgach możliwości i zainteresowań pracowników

  budowanie ścieżek rozwoju kompetencji podnoszących poziom motywacji pracowników

  stworzenie kultury organizacji uczącej się

  bardzo trafny dobór kandydatów do pracy

  tworzenie bazy pracowników gotowych do podjęcia nowych zadań w wyniku awansu pionowego czy poziomego